Tıbbi Biyoloji ve Genetik A.B.D
Ana Sayfa
Eğitim
   

  Tıbbi Biyoloji ve Genetik

  Lisans Eğitimi

Anabilim Dalımız Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerine “Tıbbi Biyoloji ve Genetik dersini” ve Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerine ise “Klinik Genetik” dersini vermektedir. 1. Sınıf öğrencilerine anlatılan dersin içeriği; moleküler genetik konularının yanı sıra medikal genetiğin temelleri, kalıtım paternleri ve genetik hastalıkların mekanizmalarını içermektedir. Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencilerine verilmekte olan klinik genetik dersi ile klinikte karşılaşılan genetik hastalıkların öğrenilmesi, tanı yöntemlerinin irdelenmesi ve bu hastalara yönelik genetik danışmanlık prensiplerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Tıp fakültesi 1. Sınıf tıbbi Biyoloji ve Genetik dersi konuları içinde:
Hücrelerin Genel Özellikleri ve Hücre zarının yapısı.
Hücre zarında maddelerin taşınması
Hücreler arası bağlantı yapıları.
Hücre iskeleti ve Hücre organelleri
Çekirdek yapısı, nukleolus.
Hücre organelleri ile ilgili hastalıklar.
Mitokondriyel Kalıtım ve Hastalıklar.
DNA’nın yapısı ve özellikleri.
DNA replikasyonu.
RNA’nın özellikleri ve çeşitleri.
Genlerin çalışma modelleri.
DNA mutasyonları ve tamir mekanizmaları.
Onkogen, Protoonkogen, ve Tümör baskılayıcı gen.
Protein sentezi (transkripsiyon).
Hücre siklusu ve düzenlenmesi.
Mitoz bölünme ve Mayoz bölünme.
İkizlerin oluşumu ve biyolojik özellikleri.
Spermatogenez, Oogenez.
Programlı hücre ölümünün biyolojisi.
Programlı hücre ölümü ve hastalıkların ilişkisi.
Yaşlanma biyolojisi.
Kalıtımın genel kuralları.
Tek gen kalıtım şekilleri.
Klasik Mendelyen kalıtım gösteren genetik bozukluklar.
Otozomal resesif ve dominant karakterler.
Gonozomal kalıtım, X ve Y kromozomlarına bağlı hastalıklar.
Genetik danışmanlık, Genetik hastalıkların tedavisi.
Farmakogenetik.
Kanser biyolojisi.
Kök hücre biyolojisi ve Kök Hücrelerin Sınıflandırılıması

Klinik genetik ders konuları içinde

Tıpta Genetiğin Yeri ve Klinik Genetiğe Giriş
Otozomal Dominant KalıtılanHastalıklar
Otozomal Resessif Kalıtılan Hastalıklar
X’e bağlı Kalıtılan Hastalıklar
Non Mendelian Kalıtılan Hastalıklar
Maternal Kalıtılan Hastalıklar (Mitakondriyal kalıtım)
Multifaktoriyel Kalıtım ve Örnekleri
Hemoglobinopatilerin Genetiği
Nöromusküler Hastalıklar
Üçlü Tekrar Dizisi Hastalıkları
Yapısal-Sayısal Kromozomal Hastalıklar
Kırık Sendromları
Mikrodelesyon ve contiguous (ardışık) gen sendromları
İmprinting ve Hastalıklardaki Rolü
Mitakondriyal Hastalıklar
Konjenital Malformasyonlar (Dismorfoloji)
Kanser Genetiği
Toplum Taraması ve Genetik Hastalıklardan Korunma
Genetik Yatkınlık ve Populasyon Genetiği
Genetik Danışmanlık ve Pedigri Analizi
Doğum Öncesi Tanı
Preimplantasyon Genetik Tanı
Moleküler Sitogenetik ve array teknolojileri
Gen Tedavisi
Genetik Etik gibi konular


  Lisans Eğitimi

Lisansüstü eğitim programımızda mezuniyet sonrası öğrencilerin moleküler biyoloji ve genetik mekanizmaları anlaması, moleküler biyolojide kullanılan kullanılan laboratuvar yöntem ve uygulamalarını öğrenerek bizzat uygulayıcısı olmalarını, bağımsız olarak bir araştırma konusunu üstlenerek tamamlayıp elde ettiği sonuçları bilimsel makale olarak sunabilmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.